top of page

 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Εισαγωγή

Ο ιστοχώρος www.individualartleather.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διαδικτυακής πώλησης προϊόντων που ανήκει στην εταιρεία μας και μέσω του οποίου ασκούμε εμπορία από απόσταση αγαθών, συμμορφούμενοι στις επιταγές του N. 2251/1994, σε συνδυασμό με τον Ν. 4242/2014 και την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο εμπόριο δερμάτινων, χειροποίητων αξεσουάρ, συγκεκριμένα ζωνών και τσαντών και εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 47, ΤΚ 15232.

Γενικοί όροι, δικαιώματα και υποχρεώσεις

Κάθε επισκέπτης, χρήστης ή/και πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στον ιστοχώρο www.individualartleather.com πριν την πρόσβαση, περιήγηση και την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοχώρου, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, αποκλειστικά και μόνο στις εξής θέσεις: αποστολές και επιστροφές και γενικές ερωτήσεις (οι παρόντες όροι με την προσθήκη των όρων που βρίσκονται στις παραπάνω θέσεις συναπαρτίζουν τους όρους συναλλαγών με το www.individualartleather.com). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοχώρου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστοχώρου από οποιονδήποτε επισκέπτη διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου. Οι συναλλασσόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οι απλοί επισκέπτες και όλοι εν γένει οι χρήστες του παρόντος ιστοχώρου, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες προδιατυπωμένους όρους και τους όρους συναλλαγών εν γένει του www.individualartleather.com. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται  και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστοχώρο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994).

Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.individualartleather.com συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αναθεωρεί/καταργεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.individualartleather.com, στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων, από την Εταιρεία, παραγγελιών. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του ιστοχώρου, πληροί τις προϋποθέσεις  ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχομένων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών) καλείστε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοχώρου.

Οι χρήστες του παρόντος ιστοχώρου αποδεχόμενοι τους όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.individualartleather.com να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η σύμβασή σας με την Εταιρεία, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από την εταιρεία και περατώνεται με την παράδοση των προϊόντων στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών προς αποστολή. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία προϊόντων.

Για οποιοδήποτε ζήτημα, αναγκαία διευκρίνιση, καθοδήγηση ως προς την επιλογή μεγεθών, χρωμάτων ή διαστάσεων και κάθε θέμα σχετικό με τη χρήση και λειτουργία του www.individualartleather.com, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους όρους χρήσης και συναλλαγών, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2102134664 ή στο e-mail info@individualartleather.com. Η ομάδα μας βρίσκεται δίπλα σας, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων, έτοιμη να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Στο ίδιο ως άνω τηλέφωνο και email (2102134664 και info@individualartleather.com αντίστοιχα) μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Ευθύνη και συναφή θέματα

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, ευθυνόμενη σε αντίθετη περίπτωση κατ’ άρθρα Α.Κ. 534 επ..

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές. Η Εταιρεία μας παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών προς αποστολή στους πελάτες μας παρέχοντας σε αυτήν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – αντισυμβαλλομένου. Η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε είναι η FIS courier η οποία για αποστολές εκτός Αθηνών συνεργάζεται με την ACS courier. Η Εταιρεία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών, σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρείας ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

Μετάθεση κινδύνου: Στις συμβάσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία μας αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδόση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία μας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ Ν. 2251/1994).

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων. Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας.

 

Τηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, παρέχουμε στον υποψήφιο πελάτη μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, οι οποίες συνοδεύονται και από πολλές φωτογραφίες που απεικονίζουν ρεαλιστικά το κάθε επιμέρους προϊόν, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ειδικές περιπτώσεις

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον ίδιο καταναλωτή, το www.individualartleather.com, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος αντικατάστασης των προϊόντων μας (αρθρ. 281 ΑΚ). Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα τυχόν προκύπτοντα έξοδα εξαιτίας της καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων του. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής έχει κριθεί αφερέγγυος, λόγω της μη παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων του και της επιστροφής τους σε εμάς, η εταιρεία μας, σε τυχόν επόμενη παραγγελία του ίδιου καταναλωτή, μπορεί να απαιτήσει να γίνει προπληρωμή ολόκληρου του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω Paypal πριν την δημιουργία και αποστολή των προϊόντων.

 

 

*** Η μέθοδος της αντικαταβολής ισχύει μόνο για τις αποστολές εντός Ελλάδος. Για αποστολές εξωτερικού, οι παραγγελίες θα πρέπει να προπληρώνονται είτε μέσω Paypal είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Κορίνα Γ. Ντρούλια

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Αριστοτέλους 47, ΤΚ 15232 Χαλάνδρι

Τηλ: 2102134664

e-mail : info@individualartleather.com

Terms of use

bottom of page